Қарағанды қаласы әкімдігінің" Қарағанды қаласының…
"№61 ЖББОМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

бері
ближе
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 45
Жаңа сұрақтар: 0

Педагогикалық этика

Педагогикалық этика ережесі

 

ҚазақстанРеспубликасыБілім  және  ғылым  министрінің 2020 жылғы11 мамырдағы       № 190 бұйрығыменбекітілген

 

"Педагог мәртебесітуралы" ҚР Заңы, 5-бап. Педагогикалықэтика

 

1. Педагогикалықэтика заңдылық, адалдық, жауапкершілік, адамныңар-намысымен қадір-қасиетінқұрметтеуқағидаттарынанегізделген.

 

2.ПедагогикалықәдептібұзутәртіптіктерісқылықболыптабыладыжәнепедагогтіңҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкестәртіптікжауаптылыққаәкепсоғады.

 

3.Педагогикалықэтиканыбілімберу саласындағыуәкілеттіорган бекітеді.

1.Осы Педагогикалықәдепқағидалары(бұданәрі- педагогикалықәдеп) "білімтуралы" 2007 жылғы27 шілдедегіҚазақстанРеспубликасыЗаңыныңжәне"педагог мәртебесітуралы" 2019 жылғы27 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыЗаңыныңережелерінесәйкесәзірленді, сондай-ақҚазақстанРеспубликасыныңжалпығабірдейтанылғанадамгершілікқағидаттарына, сондай-ақнормаларынанегізделген.

2.Педагогикалықэтика білімберу ұйымдарыныңпедагогтерібасшылыққаалатынпедагогикалықэтиканыңжалпықағидаттарымен нормаларыныңжиынтығыболыптабылады.

3.Мұғалімдердіңпедагогикалықэтика ережелерінбілуіжәнесақтауыолардыңкәсібиқызметімен еңбектәртібініңсапасынбағалаукритерийлерініңбіріболыптабылады.


Педагогикалық этиканың негізгі принциптері

 

Адалдық:

Педагогтың адалдығы оның оқыту мен тәрбиелеу нәтижесі үшін жауапкершілігін, өз қызметінде түзетуерді жүзеге асыра білуін, сынға және рефлексияға дамыған қабілеттілігін, білімалушылармен тәрбиеленушілердің, олардың ата-аналарының(заңды өкілдерінің), әріптестерінің кезкелген пікірлері үшін ашық тығын болжайды.

Патриотизм:

 Педагог өз Отаны - ҚазақстанРеспубликасына, тарихына, дәстүрлерімен тіліне адал және сүйіспеншілікпен қарайды. Қазақстан Республикасының мәдени және тарихи дәстүрлерін сақтайды, бұл қатынасты білімалушылармен тәрбиеленушілерге береді.

 

Кәсіптік дамудың үздіксіздігі:

 Педагог өзінің кәсіби шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін жетілдіреді.

 

Әріптестермен қарым-қатынаста педагогтар:

жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтайды, сыпайы және дұрыс;

басқа педагогтың кәсіби біліктілігіне көпшілік алдында күмән келтірмейді;

Педагогикалық әдепті бұзғаны үшін педагогтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Педагогикалық әдептің сақталуына мониторингті білім беру ұйымының Педагогикалық әдеп жөніндегі тиісті кеңестері Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.